ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Onlinetraining.help

 Algemene Voorwaarden Onlinetrainig.help versie 1.0 d.d. 14 september 2020

 

1 Definities

1.1       De “overeenkomst” met betrekking tot de diensten van CourseFlow in de vorm van Onlinetraining.help wordt gevormd door deze algemene voorwaarden en de    relevante productomschrijving.

1.2       De “afnemer” is de natuurlijke of rechtspersoon die met aanbieder een overeenkomst is aangegaan.

1.3       De “aanbieder” is CourseFlow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08186169.

1.4       “Elektronisch” betekent per mail naar het geregistreerde e-mailadres van de afnemer of naar het relevante emailadres van de aanbieder.

1.5       “Productomschrijving” is naar de afnemer gecommuniceerde elektronische informatie die de diensten en de afspraken daaromtrent                beschrijft.

 

2 Overeenkomst en communicatie

2.1       De overeenkomst komt tot stand als aanbieder de bestelling bevestigt.

2.2       Wijzigingen in de productomschrijving of de algemene voorwaarden, zullen minimaal één maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen elektronisch door aanbieder aan afnemer worden gecommuniceerd. Indien afnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient de afnemer de overeenkomst voor de ingangsdatum van de wijzigingen te beëindigen.

 

3 Verantwoordelijkheid aanbieder

3.1       Aanbieder zal de diensten in de vorm en in de tijd leveren zoals beschreven is in de overeenkomst.

3.2       Het is de aanbieder toegestaan dat de diensten incidenteel niet beschikbaar zijn ten behoeve van het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.

3.3       Aanbieder zal zich inspannen geconstateerde storingen naar beste vermogen te verhelpen.

3.4       Niet alle fouten in de aangeboden diensten kunnen of zullen worden verholpen.

3.5       Aanbieder mag derde dienstverleners inschakelen om alle of een deel van de diensten uit te voeren.

3.6       Aanbieder heeft te allen tijde het recht afnemer de toegang tot de diensten te ontzeggen c.q. op te schorten indien de afnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

 

4 Verantwoordelijkheid afnemer

4.1       De verplichting van aanbieder om aan te vangen met de levering van het product is afhankelijk van afnemers’ tegemoetkoming aan aanbieder met betrekking tot een eventueel vereiste initiële betaling en/of haar criteria voor kredietacceptatie.

4.2       De afnemer zal aanbieder alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

4.3       Aanbieder kan om bewijs van identiteit vragen bij een communicatie van een afnemer of potentiele afnemer. De afnemer zal hier alle gevraagde medewerking verlenen.

4.4       De afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het product.

4.5       Aanbieder wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die met het product ondernomen worden.

4.6       Afnemer zal eventuele beveiligingslekken die zij constateert in het product aan aanbieder rapporteren.

4.7       Afnemer is verantwoordelijk om wijzigingen in bedrijfs- of persoonsgegevens zo snel als praktisch mogelijk aan aanbieder door te geven.

 

5 Kosten en betaling

5.1       Alle kosten zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is aangegeven.

5.2       Alle facturen zullen door afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

5.3       Indien afnemer de verschuldigde kosten niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

5.4       Indien afnemer verzuimt de verschuldigde kosten te voldoen en na elektronische herinnering nog niet binnen de in de herinnering gestelde betalingstermijn heeft voldaan, kan de overeenkomst door aanbieder worden beëindigd of de dienstverlening van de aanbieder worden opgeschort.

5.5       Indien afnemer na herinnering nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van afnemer.

 

6 Aansprakelijkheid 

6.1       De totale aansprakelijkheid van aanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan twaalf maal de maandelijkse kosten van de dienst.

6.2       Aansprakelijkheid van aanbieder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade door dataverlies, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3       De aansprakelijkheid van aanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat alleen indien afnemer aanbieder schriftelijk in gebreke stelt en aanbieder ook na een redelijke termijn na de schriftelijke in gebreke stelling in de nakoming van de overeenkomst tekort blijft schieten.

 

7 Privacy

7.1       De persoonsgegevens van afnemer zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behalve:

             – als hier een wettelijke verplichting toe bestaat;

             – als dit noodzakelijk is voor de werking van het product of voor de uitvoering van de overeenkomst.

7.2       Anonieme gegevens die verband houden met het product kunnen aan derden beschikbaar worden gesteld om de dienstverlening mogelijk                te maken of te verbeteren.

7.3       Indien wettelijk mogelijk zal aanbieder de afnemer informeren als er een mogelijk inbreuk op diens privacy is geconstateerd.

 

8 Vertrouwelijke informatie en intellectueel eigendom 

8.1       De afnemer behoudt het eigendom op de ingevoerde informatie.

8.2       De aanbieder heeft inzage in de ingevoerde informatie, enkel om de werking van het product te waarborgen en ondersteuning aan de afnemer te kunnen bieden.

 

9 Beëindiging

9.1       De afnemer kan de overeenkomst elektronisch opzeggen. Er geldt een opzegperiode van één maand.

9.2       De aanbieder kan de overeenkomst elektronisch opzeggen. Er geldt een opzegperiode van twee maanden.

9.3       Afnemer en aanbieder zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding worden gehouden.

9.4       Opzeggingen zullen altijd elektronisch worden bevestigd. Indien afnemer binnen tien dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt afnemer geacht contact met aanbieder op te nemen om te informeren of de opzegging ontvangen is.